Školení

Školení mohou probíhat v organizacích různého typu včetně univerzitních pracovišť. Plán mobilit – počet vyjíždějících zaměstnanců a délku jednotlivých pobytů – je nutné sdělit ZO UP vždy do konce února. Konkrétní jména vyjíždějících pracovníků a termín mobility pak s dostatečným předstihem před zahájením mobility a podle požadavků ZO UP. Obvykle do poloviny května na zimní semestr a do poloviny října na letní semestr.

Kvalifikační podmínky

Zaměstnanec, vyjíždějící na školení musí mít na UP pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy. Výše úvazku nerozhoduje.

Zájemci o školení by měli projít výběrovým řízením na vysílající katedře/fakultě. Kritéria výběru jsou zcela v kompetenci katedry/fakulty, musí být ale transparentní a spravedlivá. Přednost by měli mít uchazeči, kteří dosud neměli možnost absolvovat školení v rámci programu Erasmus+.

Za dodržení kvalifikačních podmínek a průběh výběrového řízení odpovídá vysílající pracoviště/fakulta. 

Délka pobytu

Maximální délka školení je 60 dnů, minimální 2 dny. Prioritou UP je umožnit zahraniční zkušenost (školení) co největšímu počtu pracovníků, proto UP financuje maximálně jeden týden školení, ve výjimečných a odůvodněných případech pak dva týdny.

Všechna školení se musí uskutečnit během daného akademického roku, tedy vždy v období od 1. 7. do 31. 7., (výjimečně do 30. 9.) následujícího roku.

Rozsah a forma školení

Forma školení není předepsána, může se jednat o studijní návštěvu partnerského pracoviště, stínování pracovníka, kurz a podobně. Podmínkou je získání nových znalostí a dovedností, uplatnitelných na domácím pracovišti. Účast na konferenci nelze považovat za školení.

Rozsah školení by měl odpovídat stanovenému programu školení a měl by být dostatečný k dosažení cílů školení.

Před cestou je třeba připravit a potvrdit formulář Mobility Agreement for Training (pracovní program školení). Program školení vyplňujte česky, případně anglicky nebo v jazyce přijímající instituce. Za UP program školení podepisuje vedoucí vysílající katedry/pracoviště.

Účastnická smlouva

Před cestou musí zaměstnanec podepsat na ZO UP účastnickou smlouvu, ve které jsou stanoveny podmínky mobility, zejména data cesty a finanční limity pro cestu. Jakékoliv změny v detailech mobility, které nastanou po podpisu Účastnické smlouvy je nutno neprodleně oznámit ZO UP.

Finanční podpora školení v rámci programu Erasmus+ 

 • Financovány jsou dny školení plus maximálně 1 den před a 1 den bezprostředně po (dny cesty).
 • Stravné ve výši dle aktuální vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro daný kalendářní rok naleznete na webu Ministerstva financí ČR.
 • Je třeba volit pokud možno nejlevnější způsob dopravy, 2. třídou, leteckou dopravu je možné použít pouze pro místa vzdálená více než 500 km
 • Auto je možné použít pouze po předchozím schválení ZO UP (Mgr. Y. Vyhnánková), náhrada v ceně jízdenky 2. třídy vlaku na základě potvrzení ČD
 • Ubytování pokud možno v max. ceně 100 EUR na noc. V případě, že není možné zajistit ubytování v tomto limitu, je třeba si předem vyžádat souhlas ZO UP s využitím dražšího ubytování.
 • Před každou zahraniční pracovní cestou je nutné vyplnit platný formulář Cestovního příkazu k zahraniční pracovní cestě (dále jen CP) se všemi náležitostmi a podpisy. CP je nutné s dostatečným předstihem odevzdat příslušné referentce na fakultě ke zpracování.
 • Pro cestu je účastník vybaven Cestovním pojištěním UP.
 • K vyřízení CP je nutné mít s sebou kopii účastnické smlouvy (ZO UP, Mgr. Y. Vyhnánková).
 • Není možné vycestovat bez podpisu účastnické smlouvy a vyřízeného CP!
 • K vyúčtování CP je nutné mít připraveny řádně zpracované podklady. Doklady musí být nalepené na papíře formátu A4, doklady se vzájemně nesmí překrývat, musí být čitelné (razítko, podpis, částka i měna dokladu), roztříděné podle druhu výdaje a měny.
 • Dalšími náklady se rozumí zejména použití MHD v místě školení. Náklady na knihy, kopírování, vstup do muzeí, knihoven, atp. nemohou být součástí CP.
 • Případný účastnický poplatek nebo kurzovné je nutno hradit z jiného zdroje.
 • Žádost o refundaci je nutné předat ZO UP (Mgr. Tereza Bernátková) nejpozději do 30 dnů po ukončení cesty, na konci kalendářního roku do 5. 12. – pozdější dodání nutno předem dohodnout s Mgr. Terezou Bernátkovou.

Potvrzení o školení a závěrečná zpráva

Po návratu musí zaměstnanec doložit Confirmation of Erasmus+ Training Assignment (potvrzení o školení) v požadovaném rozsahu, vystavené přijímající institucí (katedrou, fakultou). Potvrzení o školení musí obsahovat jméno zaměstnance, název přijímající instituce, data školení a počet dnů školení.

Potvrzení je nutno dodat ZO UP (Mgr. Y. Vyhnánkové) v originále.

Dále je zaměstnanec povinen vyplnit závěrečnou zprávu formou online dotazníku. Výzvu k vyplnění online dotazníku obdrží po skončení školení na e-mail, uvedený v účastnické smlouvě.

Všechny dokumenty a formuláře jsou k dispozici v záložce Dokumenty.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)