Studium

Informace pro zájemce

Níže naleznete informace týkající se studijních pobytů v rámci programu Erasmus+ včetně kontaktů.

 • Informace pro zájemce
 • Instrukce pro nominované studenty

Kontaktní osoby pro vyjíždějící studenty

Před nominací:

Po nominaci:

 

Erasmus ID kód: CZ OLOMOUC01


Institucionální koordinátor:

Za jakých podmínek se mohu programu zúčastnit?

Kvalifikační podmínky

Kvalifikační podmínky shrnutí

 • Mezi UP (příslušnou fakultou/ katedrou) a partnerskou institucí existuje meziinstitucionální smlouva ERASMUS+.
 • Jsem studentem zapsaným do akreditovaného studijního programu na UP (bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program).
 • Délka studijního pobytu bude minimálně 3 měsíce (od roku 2022 minimálně 2 měsíce), maximálně 12 měsíců – vždy v rámci jednoho akademického roku.
 • Součet všech studijních pobytů Erasmus+ a praktických stáží Erasmus+ v dané úrovni studia nepřesáhne 12 měsíců.
 • Po celou dobu plánovaného pobytu v zahraničí budu studentem UP (před výjezdem do zahraničí nebo během studijního pobytu není možné studium na UP ukončit nebo přerušit).

Co musím udělat, pokud se chci programu zúčastnit?

Zjistit, jak je program organizován na fakultě. Nejlépe je kontaktovat referentku pro  zahraniční vztahy na děkanátu příslušné fakulty:

V případě, že znám jméno koordinátora programu na katedře, obrátit se přímo na katedru. Důležité je zjistit, jestli má fakulta/katedra dohodu nebo dohody o výměně studentů odpovídající mému předmětu studia a jazykovým znalostem.

 • Informovat se o podmínkách a termínu výběrového řízení. Kritéria a termín si stanoví fakulta/katedra. Většinou se jedná o měsíc prosinec a únor.
 • Zjistit si důsledky studia v zahraničí pro moje studium na UP (uznání kurzů absolvovaných v zahraničí, potřeba rozložení studia, individuální studijní plán).
 • Po vyhlášení výsledků výběrového řízení postupovat podle dalších pokynů viz níže: Instrukce pro nominované studenty

Financování

Studijní pobyty Erasmus+ jsou financovány ze dvou zdrojů. Jedná se o finanční prostředky EU a prostředky ze státního rozpočtu (MŠMT). Výše finanční podpory se odvíjí od délky studijního pobytu (počtu měsíců/dní) v zahraničí. Pro účel výpočtu stipendia se za jeden měsíc považuje 30 dnů. V případě neúplného měsíce se stipendium vypočítává podle počtu dní (1 den = 1/30 měsíční sazby). Finanční podpora není určena na pokrytí všech nákladů spojených se studiem v zahraničí, ale na pokrytí části těchto zvýšených nákladů spojených s mobilitou. Je nutné počítat s finanční spoluúčastí. Paušální částka na měsíc zahrnuje jak pobytové, tak cestovní náklady studenta.

Sazby stipendií Erasmus+

Upozornění: Finanční příspěvky Erasmus nelze vyplácet na účty zřízené u zahraničních bankovních ústavů, ale pouze na účty v rámci ČR a SR (korunový, případně účet v EUR)!

Green Erasmus

Studenti, kteří využijí ekologický způsob dopravy na zahraniční partnerskou instituci i zpět, si mohou před zahájením výjezdu požádat o navýšení na podporu ekologicky šetrného cestování ve formě jednorázového příspěvku.

 • Příspěvek činí 50 EUR.
 • Do 15 dnů od skončení studijního pobytu je nutné Zahraničnímu oddělení UP doložit jízdenky za cestu tam i zpět.
 • Uznatelnými dopravními prostředky jsou vlak, autobus nebo sdílený automobil.
 • Při cestě sdíleným automobilem je třeba doložit také další relevantní doklady (účtenka za palivo apod.).

Účastníci s ekonomickou překážkou

Studentům s ekonomickou překážkou (na základě nároku na přídavek na dítě či sociální stipendium) a studentům do 26 let s dětmi nebo závislými osobami (na základě potvrzení, které dokládá tuto skutečnost), může být ke standardní výši stipendia Erasmus+ připočtena částka až 250 EUR na měsíc, a to vzhledem k typu mobility a délce pobytu.

Žádost o navýšení stipendia podá student u koordinátora programu Erasmus+ na Zahraničním oddělení UP nejpozději 10 dní před uzavřením účastnické smlouvy.

Student, který nepobírá přídavky na dítě od českého státu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že pobírá dávky za obdobných podmínek v zemi svého původu.

Účastníci se specifickými potřebami

Studenti s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním mohou prostřednictvím Zahraničního oddělení UP požádat o dodatečnou finanční podporu na úhradu zvýšených nákladů, které vzniknou v důsledku zajištění nezbytných podmínek pro jejich pobyt v zahraničí (např. speciální bydlení, pravidelné lékařské prohlídky, doprovodné osoby, upravené učební materiály aj.). Vzniklé náklady je nutné doložit doklady.

Žádost o stipendium pro studenty se specifickými potřebami student doručí na Zahraniční oddělení UP nejpozději 10 dní před uzavřením účastnické smlouvy. Před předložením žádosti je nezbytná individuální konzultace s příslušným koordinátorem Zahraničního oddělení UP.

Náležitosti a formulář žádosti naleznete zde.

 

Opakované výjezdy studentů

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus:

 • Student získává 12 měsíců pobytu v zahraničí v rámci každé úrovně studia, tj. bakalářského, magisterského i doktorského. Tuto časovou dotaci může pokaždé využít pro studijní pobyt i praktickou stáž.
 • U studentů v pětiletých nebo šestiletých magisterských studijních programech se tato časová dotace navyšuje na 24 měsíců.
 • Do této časové dotace se započítávají všechny studijní pobyty a praktické stáže Erasmus, které už student v minulosti absolvoval.

 

Akademické uznávání

Mobilita je považována za splněnou, dosáhne-li student výsledků odpovídajících studijní smlouvě. Povinností studenta je nejen strávit v zahraničí dobu uvedenou v účastnické smlouvě, ale také dodržet schválený studijní program specifikovaný ve studijní smlouvě. Při nesplnění schváleného studijního programu může škola po studentovi požadovat vrácení části nebo celé přidělené finanční podpory.

Opatření uplatňovaná v případě nesplnění studijních povinností

Během studijního pobytu Erasmus+ je nutné získat nejméně 20 ECTS kreditů za každý semestr studia. Doporučený počet kreditů ve studijním plánu je 20‐30 ECTS kreditů na semestr. V případě, že student nesplní podmínky definované článkem č. 7 tzv. účastnické smlouvy pro studijní pobyty Erasmus+ a nesplní tak minimální požadavky s ohledem na počet získaných ECTS kreditů, bude požádán o vrácení části přiděleného finančního příspěvku. To neplatí v případě, že studentovi zabránila ve splnění minimálních požadavků nepředvídatelná situace nebo událost, kterou nemohl ovlivnit a o které neprodleně informoval koordinátora programu na Zahraničním oddělení UP. 

Student v případě nesplnění požadovaného počtu kreditů požádá o posouzení důvodů proděkana pro zahraničí vysílající fakulty. 

Po posouzení žádosti studenta a na základě vyjádření proděkana pro zahraničí vysílající fakulty institucionální koordinátor programu Erasmus+ rozhodne o uplatnění/neuplatnění sankce z důvodu nesplnění požadovaného počtu kreditů.

Výše uplatněné sankce bude stanovena dle počtu nesplněných kreditů z minimálního požadovaného počtu ECTS kreditů za daný semestr studijního pobytu, přepočtených na dny.

Příklad: Student obdržel příspěvek 2040 EUR, jeho mobilita trvala 120 dnů v zemi, pro kterou je stanovena fin. podpora 510 Eur/měsíc. Získal 18 kreditů z minimálního požadovaného počtu 20 ECTS kreditů. V tomto konkrétním případě stanovíme hodnotu kreditu následovně: 120 dnů odpovídá 20 ECTS kreditům, jeden kredit tedy 6 dnům. Student nesplnil 2 kredity, bude tedy vracet fin. podporu za 12 dnů pobytu. Denní podpora odpovídá částce v EUR 2040 : 120 (dnů) = 17 EUR/den. Student tedy vrátí částku ve výši 12x17=204 EUR.

Směrnice děkanů k uznávání studia

Většina fakult má směrnici ošetřující studium v zahraničí, které je součástí studia na UP. Je v zájmu studenta se s příslušnou směrnicí fakulty, kde studuje, předem seznámit. Každá ze směrnic je zveřejněna na úřední desce příslušné fakulty.

Cyrilometodějská teologická fakulta
Uznávání zahraničních předmětů se řeší individuálně v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP v Olomouci.

Lékařská fakulta
Směrnice děkana k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit.

Fakulta zdravotnických věd
Směrnice děkana k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit.

Filozofická fakulta
Směrnice děkana FF UP k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit č. 3/2015 ze dne 13. 10. 2015.

Přírodovědecká fakulta
Směrnice děkana k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit.

Pedagogická fakulta
Směrnice děkanky PdF UP Realizace zahraničních studijních pobytů v rámci PdF UP č. 7S/2010 ze dne 1. 12. 2010.

Fakulta tělesné kultury
Směrnice děkana FTK UP k uznávání studia na zahraničních vysokoškolských institucích č 6/2009 ze dne 1. 7. 2009

Právnická fakulta
Směrnice děkanky PF UP Realizace zahraničních studijních pobytů v rámci PF UP č. 1S/2009 ze dne 15. 4. 2012.

Instrukce pro nominované studenty a studenty, kteří pobyt ukončí

Klikněte pro více informací.

Po vyhlášení výsledků výběrového řízení

 • Podívat se na webové stránky hostitelské univerzity, najít informace pro zahraniční studenty (výměnný program Erasmus), a stáhnout formuláře přihlášky, pokud jsou k dispozici. Na některých školách funguje on-line přihlášení. Zjistit, zda škola nevyžaduje nominaci od domácího koordinátora (pokud ano, požádat koordinátora na ZO UP o odeslání nominace). Vyplněnou přihlášku odesílá na hostitelskou instituci sám student. Je potřeba se řídit pokyny hostitelské instituce a respektovat přihlašovací proceduru dané školy, ať už jde o termín podání přihlášky či požadované dokumenty.
 • Studijní smlouvu pak odeslat k potvrzení na hostitelskou univerzitu (doporučujeme zahraničního koordinátora výslovně požádat o vrácení schválené studijní smlouvy, budete ji potřebovat jako přílohu při uzavření účastnické smlouvy). Aby byl student oprávněn k nároku na stipendium, musí během pobytu na partnerské instituci získat z předmětů schválených ve studijní smlouvě minimálně 20 kreditů ECTS za každý semestr. Čtěte také: Opatření uplatňovaná v případě nesplnění studijních povinností
 • Zjistit si předem co nejvíce informací o místě studijního pobytu.  Závěrečné zprávy studentů z předchozích ročníků jsou zveřejněny v národní databázi zkušeností studentů Erasmus.
 • V případě potřeby si vyřídit vízum do cílové země.
 • Nominace do programu je závazná. V případě odstoupení z programu je student povinen o svém odstoupení písemnou formou informovat ZO UP s uvedením důvodu. O odstoupení informuje i svého katederního/fakultního koordinátora a uvědomí také hostitelskou univerzitu.
 • Pokud studenta do programu nevybrala fakulta/katedra (ústav), kde student studuje, je povinností studenta ověřit, že domovská fakulta/katedra se studijním pobytem Erasmus+ souhlasí.

Před odjezdem

 • Vyplnit v aplikaci Online Linguistic Support (OLS) povinný jazykový test. Student je testován na hlavní jazyk výuky. V případě kombinace dvou různých jazyků výuky se zvolí jeden, který převažuje. Přístupové údaje do OLS zasílá koordinátor ze ZO UP. Povinnost jazykového testování se netýká rodilých mluvčích a těch studentů, kteří mohou doložit znalost jazyka na úrovni C2. Po absolvování testu systém nabídne studentovi přístup k (nepovinnému) on-line jazykovému kurzu, který může student bezplatně využívat až do doby 4 měsíců po skončení výjezdu.
   
 • Cca 30 dnů před odjezdem podepsat na ZO UP účastnickou smlouvu o podmínkách přidělení stipendia. Před podpisem smlouvy se seznámit s textem Kvalifikační podmínky programu Erasmus a se Všeobecnými podmínkami.

 • K podpisu účastnické smlouvy s sebou přinést:
  -    kopii dokladu o přijetí na školu v zahraničí,
  -    kopii oboustranně potvrzené studijní smlouvy (Learning Agreement),
  -    formulář Prohlášení o účtu vyplněný na počítači. Stipendium se vyplácí na účet zřízený u bankovního ústavu se sídlem v ČR nebo SR, obvykle v jedné či dvou splátkách.
 • Mít na paměti, že po dobu pobytu v zahraničí musím mít odpovídající pojištění. Každý vysílaný student je pojištěn prostřednictvím UP. Je však bezpodmínečně nutné kontaktovat před odjezdem pana Jiřího Zapletala z Pojišťovacího makléřství BOHEMIA a přihlásit se do pojistné smlouvy Univerzity Palackého č. 2000055471. Pana Zapletala kontaktujte prostřednictvím e-mailu: jirzapletal@gmail.com a nahlaste mu následující údaje: 
 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. místo pobytu v zahraničí
 4. datum odjezdu
 5. počet měsíců pobytu

Od pana Zapletala pak dostanete potvrzovací email, že jste byli přijati do pojištění na celou délku pobytu. Informace o podmínkách, rozsahu pojištění a všeobecné pojistné podmínky. 

V průběhu pobytu

 • V případě změn ve studijní smlouvě vyplnit část formuláře Changes to the Learning Agreement, nechat potvrdit hostitelskou institucí, koordinátorem z domovské fakulty/katedry (ústavu) a zajistit předání kopie na ZO UP. Změny musí být schváleny do 5 týdnů od zahájení studijního pobytu, resp. od zahájení výuky.

 • Neprodleně informovat ZO UP o všech změnách (zkrácení nebo prodloužení pobytu) a případných problémech s plněním studijní smlouvy.

Prodloužení pobytu

 • Prodloužení studia na zahraniční instituci je možné jen po dohodě s vysílající a přijímací institucí. Prodloužení s finanční podporou je možné jen v případě dostatečné finanční rezervy. Při prodloužení bez nároku na stipendium (Erasmus zero-grant student) student neobdrží finanční podporu, zůstává mu však status Erasmus studenta a z něho plynoucí výhody. Prodloužení pobytu do dalšího akademického roku není možné!
 • O prodloužení je třeba žádat prostřednictvím Žádost o prodloužení pobytu, kterou student po opatření všech podpisů zašle na ZO UP společně s motivačním dopisem v českém jazyce, a to nejpozději 1. 12. v případě účasti v zimním semestru nebo 1. 6. v případě letního semestru. Před uplynutím původně stanovené doby pobytu je nutné uzavřít dodatek k účastnické smlouvě.

Po návratu

 • Doručit ZO UP originál potvrzení o absolvování pobytu (Confirmation of Erasmus study period) do 15 dní od skončení studijního pobytu. Je nutné dodat potvrzení na období v souladu s dříve uzavřenou účastnickou smlouvou. Pokud hostitelská instituce vystaví potvrzení na vlastním formuláři, musí být z takového potvrzení jasné, ke kterému dni byl studijní pobyt zahájen a kdy skončil. Potvrzení nesmí být vystaveno (datováno) dříve než jeden týden před ukončením pobytu.
 • Doručit ZO UP kopii studijních výsledků (Transcript of records) nejpozději do 1,5 měsíce od skončení studijního pobytu. Studenti doktorských studijních programů dokládají potvrzení školitele popisující studijní náplň během studijního pobytu.
 • V případě čerpání příspěvku na Green Erasmus doručit ZO UP kopie jízdenek za obě cesty do 15 dní od skončení studijního pobytu.
 • Přes internet vyplnit závěrečnou zprávu formou on-line dotazníku v evropské aplikaci Mobility Tool. Po skončení pobytu přijde studentovi e-mail s výzvou k vyplnění zprávy. Zadání závěrečné zprávy je podmínkou pro čerpání finančního příspěvku Erasmus+.
   
 • Na fakultě/katedře zajistit uznání absolvovaných kurzů. Uznání předem schváleného plánu studia je podmínkou programu Erasmus+, student o uznání žádá i v případě, že mu kredity pro ukončení studia na UP nechybí!

Cestovní pojištění

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)