Praktické stáže Aurora

Výzva

Vážení studenti,

rádi objevujete nové věci? Baví vás přijímat výzvy a chcete si vyzkoušet své znalosti a praktické dovednosti v oboru? Je tedy čas začít připravovat vaši stáž v zahraničí. Mezinárodní stáž vám nabídne možnost naučit se efektivně komunikovat a pracovat v multikulturním prostředí a rozvíjet své znalosti cizího jazyka. Během své stáže budete mít příležitost obohatit váš životopis, rozšířit svou profesionální síť a zároveň posílit své sebevědomí a nezávislost.

Aliance AURORA European Universities Alliance je tu, aby rozšířila nabídku příslušných stáží studentů v zahraničí a zvýšila jejich dopad implementací čtyř základních pilířů AURORA (udržitelnost a změna klimatu, digitální společnost a globální občanství, zdraví a pohoda, kultura: rozmanitost & identita), sociální podnikání a inovace, výzkum a service learning.

 • Vaše stáž se uskuteční v jedné ze zemí zapojených do mezinárodního programu stáží AURORA European Universities Alliance International, tj. Rakousko, Dánsko, Německo, Island, Itálie, Nizozemsko, Španělsko a Spojené království.
 • Její trvání je minimálně 6 týdnů a maximálně 5 měsíců v období od září 2021 do srpna 2023.
 • Upřednostněny budou stáže související s kteroukoliv oblastí čtyř výše uvedených základních pilířů AURORA, sociálního podnikání a inovace, výzkum nebo service learning.
 • Můžeme vám pomoci najít relevantní hostitelskou organizaci, nebo ji můžete vyhledat prostřednictvím našeho přidruženého partnera AIESEC. Vhodného poskytovatele stáží si samozřejmě můžete najít také sami.
 • Bude vám poskytnut příspěvek na pokrytí vašich životních a cestovních nákladů ve výši 750 EUR měsíčně.
 • Další informace o podmínkách účasti, finanční podpoře, postupu podávání žádostí atd. naleznete níže. Podrobnosti o příležitostech od AIESEC naleznete zde.

V případě zájmu kontaktujte Lenku Lepetákovou, lenka.lepetakova01@upol.cz nebo Zuzanu Hanelovou, zuzana.hanelova@upol.cz a zkonzultujte s nimi své plány a možnosti stáží.

Informace pro žadatele o finanční podporu

Podmínky účasti

Požadavky na žadatele

Pokud žádáte o stáž nebo spíše o finanční podporu AURORA, musíte splnit následující podmínky:

 • jste studentem zapsaným v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu UP na prezenční, kombinované nebo distanční formě studia;
 • musíte být registrován na UP po celou dobu stáže a vaše studium nelze pozastavit ani ukončit dříve, než stáž skončí;
 • pokud je stáž v posledním ročníku bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu, musí být ukončena nejpozději 2 měsíce před předpokládaným datem ukončení studia.

Požadavky na stáž

Při hledání stáže zvažte následující aspekty:

 • stáž musí být uskutečněna v podniku, školícím středisku, výzkumném středisku nebo jiné organizaci (např. fakultní nemocnice);
 • instituce a orgány EU (jejich úplný seznam naleznete ZDE) a organizace řídící programy EU nejsou způsobilé jako přijímající organizace pro stáže studentů, aby se předešlo případnému střetu zájmů a/nebo dvojímu financování;
 • stáž se musí konat v jedné ze zemí zapojených do mezinárodního programu stáží AURORA European Universities Alliance, tj. Rakousko, Dánsko, Německo, Island, Itálie, Nizozemsko, Španělsko a Spojené království;
 • stáže jsou minimálně 6 týdnů a maximálně 5 měsíců, realizují se od 1. září 2021 do 31. srpna 2023 (kalkulačka délky mobility);
 • ačkoli je doba trvání specifikována před mobilitní aktivitou, může být prodloužena nebo zkrácena, pokud s tím souhlasí účastníci, UP jako vysílající instituce, přijímající instituce a stážista;
 • počátečním datem období mobility je první den, kdy musí být účastník přítomen v přijímající instituci/podniku. Datum ukončení období v zahraničí je posledním dnem, kdy musí být účastník přítomný v přijímající organizaci/podniku;
 • stáž může být přerušena podnikovými prázdninami, pokud je hostitelská organizace během tohoto období uzavřena. Doba uzavření se nezapočítává do minimální doby trvání stáže;
 • stáž musí být zaměstnáním na plný úvazek. Minimální pracovní doba je 35 hodin týdně a údaje se liší v závislosti na legislativě hostitelských zemí;
 • stáž nevyžaduje dvoustrannou dohodu. Stáž však musí být odsouhlasena a potvrzena formou Letter of Admission (LoA) nebo Learning Agreement for Traineeships (LA);
 • stáž musí úzce souviset s vaším studijním oborem a po jejím ukončení musí být plně uznána příslušným oddělením/centrem jako součást studijního programu, u kterého jste zapsáni na UP (udělení dohodnutého počtu kreditů ECTS a/nebo dodatku k diplomu);
 • budou upřednostňovány stáže související s jakoukoli ze čtyř pilotních domén AURORA (udržitelnost a změna klimatu, digitální společnost a globální občanství, zdraví a pohoda, kultura: rozmanitost a identita), prvek sociálního podnikání a inovace, výzkum nebo učení se službám ;
 • předchozí účast v programu Erasmus+ nijak neomezuje možnost uskutečnění stáže financované projektem AURORA.

Finanční podpora

 • finanční podpora vám bude poskytnuta na základě grantové smlouvy formou jednorázové částky měsíčně (= 30 dní) ve výši 750 EUR;
 • pokud stáž netrvá celý počet měsíců, je finanční podpora za poslední měsíc přidělena na základě počtu dnů posledního měsíce strávených v zahraničí;
 • finanční podpora se skládá pouze z příspěvku na pokrytí nákladů spojených s mobilitou, tj. Cestovních nákladů a dodatečných nákladů na život v hostitelské zemi (ubytování, strava, veřejná doprava);
 • s ohledem na udržitelnou cestovní politiku jsou jízdy vlakem povinnou volbou pro destinace vzdálené méně než 500 km od místa odjezdu. Lety (v ekonomické třídě) lze jen výjimečně požadovat jako dopravní prostředek pro vzdálené destinace nebo pokud okolnosti brání používání vlaků;
 • kromě finanční podpory AURORA můžete také získat odměnu od hostitelské organizace, protože se stanete standardním zaměstnancem po úvodní fázi stáže/školení. Odměna může mít formu finančního příspěvku a/nebo věcného příspěvku (např. Bezplatné ubytování, veřejná doprava, dotované studentské stravenky atd.);
 • dvojí financování je zakázáno, což znamená, že kromě finanční podpory AURORA nesmíte obdržet žádné jiné finanční prostředky EU na pokrytí nákladů na mobilitu;
 • finanční podpora bude vyplacena v EUR a/nebo CZK bankovním převodem na váš účet se sídlem v České republice (v CZK nebo EUR) v jedné nebo dvou splátkách.
 • Informace o vyhledávání stáží, načasování stáže, jazykové a mezikulturní přípravě, cestovním pojištění atd. najdete ZDE

Žádost o finanční podporu

Podpůrné dokumenty žadatele

Dokumenty, na jejichž základě žádáte o finanční podporu, musí být následující:

 • Žádost o finanční podporu (vyplní se elektronicky v českém nebo anglickém jazyce);
 • přílohy, které jsou nedílnou součástí žádosti:
 1. Akceptační dopis/Letter of Admission vystavený oprávněným zástupcem hostitelské organizace (vyplní se elektronicky v angličtině);
 2. Doporučující dopis vystavený odborným garantem praktických stáží, tj. akademickým pracovníkem na příslušné katedře/ústavu kompetentním ve věci schválení vyjednané praktické stáže a jejího následného uznání (k vyplnění na PC, originál). Pro tyto účely předložte garantovi k nahlédnutí žádost o finanční podporu a dopis o přijetí tak, aby bylo jeho doporučení šité na míru přímo vám a vaší stáži. V případě praktických stáží Ph.D. studentů doporučující dopis vystaví školitel. 
 3. Potvrzení o jazykových schopnostech dokladující znalost jazyka/ů, v němž/nichž bude praktická stáž probíhat – certifikát (kopie) či zkouška z daného jazyka/ů uvedená ve výpisu studijních výsledků (originál), případně přezkoušení ze strany centra/ústavu jazykové přípravy příslušné fakulty

Žádosti o finanční podporu a výše uvedené přílohy se podávají elektronicky v řádných termínech koordinátorovi zahraničních stáží.

Neúplné přihlášky, které nesplňují podmínky účasti, nebudou brány v úvahu.
POZNÁMKA: Pokud žádáte o stáž prostřednictvím INTLAG, odešlete svou žádost o finanční podporu online prostřednictvím této webové aplikace!

Termíny pro podání žádostí o finanční podporu

žádosti se podávají průběžně, nejméně 6 týdnů před datem zahájení stáže.

Výběrové řízení

Kritéria výběru:

 • motivace žadatele;
 • kvalita praktické stáže (detailní a dobře strukturovaný, studijními oboru a motivačním faktorům žadatele odpovídající pracovní program, relevantní délka pobytu atd.);
 • doporučení katederního odborného garanta praktických stáží;
 • jazykové schopnosti;
 • studijní výsledky;
 • žadatel, který studuje na UP a chce z České republiky vycestovat na praktickou stáž do země svého původu, má ve výběrovém řízení nejnižší prioritu.

O výsledcích výběrového řízení budou všichni žadatelé informováni prostřednictvím e-mailu do 2 týdnů od stanovených uzávěrek. Před nimi nebudou činěna žádná rozhodnutí.

Poznámky:

Žádost o finanční podporu je jediným zdrojem informací, dle které bude rozhodnuto o přidělení/nepřidělení podpory. Proto by mělo být ve vašem zájmu vypracovat ji pečlivě.

Podpisem žádosti o finanční podporu stvrzujete, že informace uvedené v ní a jejích přílohách jsou úplné a pravdivé. Neúplná a nepravdivá tvrzení mohou vést k vyřazení z výběrového řízení a k požadavku navrácení případně již vyplacené finanční podpory.

Kontakt

Lenka Lepetáková
kontaktní osoba pro uchazeče o praktickou stáž, potažmo o finanční podporu, podpora dalších činností agendy (Erasmus+ KA 103, Erasmus+ KA 107, Stipendijní program UP (vyjíždějící studenti, u Erasmus+ KA 107 také přijíždějící studenti)
e-mail: lenka.lepetakova01@upol.cz
telefon: +420 585 631 244
kancelář: Vodární 6, přízemí, dveře č. 1.06

Kontaktní hodiny:

ÚT 13:30 - 16:30
ST 08:00 - 11:00

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)