Výuka

Výukové pobyty mohou probíhat pouze na základě platné bilaterální dohody. Plán mobilit – počet vyjíždějících učitelů a délku jednotlivých pobytů – je nutné sdělit ZO UP vždy do konce února. Konkrétní jména vyjíždějících učitelů a termín mobility pak s dostatečným předstihem před zahájením mobility a podle požadavků ZO UP. Obvykle do poloviny května na zimní semestr a do poloviny října na letní semestr.

Kvalifikační podmínky

Učitel, vyjíždějící na výukový pobyt musí mít na UP pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy jako akademický pracovník. Výše úvazku nerozhoduje.

Zájemci o výukový pobyt by měli projít výběrovým řízením na vysílající katedře/fakultě. Kritéria výběru jsou zcela v kompetenci katedry/fakulty, musí být ale transparentní a spravedlivá. Přednost by měli mít uchazeči, kteří dosud neměli možnost absolvovat výukový pobyt v rámci programu Erasmus+.

Za dodržení kvalifikačních podmínek a průběh výběrového řízení odpovídá vysílající katedra/fakulta. 

Délka pobytu

Maximální délka výukového pobytu je 60 dnů, minimální 2 dny. Prioritou UP je umožnit zahraniční zkušenost (výukový pobyt) co největšímu počtu akademických pracovníků, proto UP financuje maximálně jeden týden výukového pobytu, ve výjimečných a odůvodněných případech pak dva týdny.

Všechny výukové pobyty se musí uskutečnit během daného akademického roku, tedy vždy v období od 1. 7. do 31. 7. následujícího roku.

Rozsah a forma výuky

Během pobytu musí učitel absolvovat výuku v předem dohodnutém oboru, formou přednášek, seminářů, praktické výuky, případně konzultací se studenty. Výuka by měla být součástí studijního programu na přijímající instituci.

Minimální rozsah výuky je 8 hodin za týden, i v případě kratších pobytů je třeba tento limit dodržet. V případě pobytů delších než jeden týden se výuková povinnost zvyšuje poměrně, tedy o 8/5 výukové hodiny za jeden pracovní den navíc.

Před cestou je třeba připravit a potvrdit Mobility Agreement for Teaching (Pracovní program výuky). Výukový program vyplňujte česky, případně anglicky nebo v jazyce přijímající instituce. Za UP výukový program podepisuje vedoucí vysílající katedry, za přijímající instituci vedoucí přijímajícího pracoviště (pokud vnitřní předpisy přijímající instituce nestanoví jinak).

Účastnická smlouva

Před cestou musí učitel podepsat na ZO UP účastnickou smlouvu, ve které jsou stanoveny podmínky mobility, zejména data cesty, rozsah výuky a rozsah financování cesty. Jakékoliv změny v detailech mobility, které nastanou po podpisu účastnické smlouvy je nutno neprodleně oznámit ZO UP.

Finanční podpora výukových pobytů v rámci programu Erasmus+

 • Financovány jsou dny výuky plus maximálně 1 den před a 1 den bezprostředně po (dny cesty). V případě, že cesta trvá déle než jeden den, je hrazen den, ve kterém proběhla mezinárodní část cesty.
 • Stravné ve výši dle aktuální vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro daný kalendářní rok naleznete na webu Ministerstva financí ČR.
 • Je třeba volit pokud možno nejlevnější způsob dopravy, 2. třídou, leteckou dopravu je možné použít pouze pro místa vzdálená více než 500 km
 • Auto je možné použít pouze po předchozím schválení ZO UP (Mgr. Y. Vyhnánková), náhrada v ceně jízdenky 2. třídy vlaku na základě potvrzení ČD
 • Ubytování pokud možno v max. ceně 100 EUR na noc. V případě, že není možné zajistit ubytování v tomto limitu, je třeba si předem vyžádat souhlas ZO UP s využitím dražšího ubytování.
 • Před každou zahraniční pracovní cestou je nutné vyplnit platný formulář Cestovního příkazu k zahraniční pracovní cestě (dále jen CP) se všemi náležitostmi a podpisy. CP je nutné s dostatečným předstihem odevzdat příslušné referentce na fakultě ke zpracování.
 • Pro cestu je účastník vybaven Cestovním pojištěním UP.
 • K vyřízení CP je nutné mít s sebou kopii účastnické smlouvy (ZO UP, Mgr. Y. Vyhnánková).
 • Není možné vycestovat bez podpisu účastnické smlouvy a vyřízeného CP!
 • K vyúčtování CP je nutné mít připraveny řádně zpracované podklady. Doklady musí být nalepené na papíře formátu A4, doklady se vzájemně nesmí překrývat, musí být čitelné (razítko, podpis, částka i měna dokladu), roztříděné podle druhu výdaje a měny.
 • Dalšími náklady se rozumí zejména použití MHD v místě výuky. Náklady na knihy, kopírování, vstup do muzeí, knihoven, atp. nemohou být součástí CP.
 • Žádost o refundaci je nutné předat ZO UP (Mgr. Tereza Bernátková) nejpozději do 30 dnů po ukončení cesty, na konci kalendářního roku do 5. 12. – pozdější dodání nutno předem dohodnout s Mgr. Terezou Bernátkovou.

Potvrzení o výuce a závěrečná zpráva

Po návratu musí učitel doložit Confirmation of Erasmus+ Teaching Assignment (Potvrzení o výuce) v požadovaném rozsahu, vystavené přijímající institucí (katedrou, fakultou). Z potvrzení o výuce musí být zřejmý počet výukových dnů a hodin.

Potvrzení je nutno dodat ZO UP (Mgr. Y. Vyhnánkové) v originále.

Dále je vyučující povinen vyplnit závěrečnou zprávu formou online dotazníku. Výzvu k vyplnění online dotazníku obdrží po skončení výukového pobytu na e-mail, uvedený v účastnické smlouvě.

Všechny dokumenty a formuláře jsou k dispozici v záložce Dokumenty

Další aktivity

Svého pobytu na hostitelské instituci by měl učitel využít také k ověření podmínek studentských mobilit (pokud se uskutečňují), setkání se studenty, případně k jednáním o dalších možnostech spolupráce.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)