O nás

Zahraniční spolupráce je centrálním úsekem pro mezinárodní vztahy Univerzity Palackého v Olomouci (UP), která se skládá ze tří samostatných oddělení, tj. Oddělení pro partnerství, Oddělení pro mobility a Welcome Office.

Úsek mezinárodní spolupráce poskytuje informace a metodické řízení související s agendou zahraničních mobilit, zejména studijních pobytů a stáží s možnostmi financování pro studenty i zaměstnance. Oddělení pro mobility, je klíčovým centrálním koordinátorem programu Erasmus+ a zprostředkovává informace o dalších výměnných programech v rámci Evropské unie, o spolupráci UP se zahraničními partnery a o mnoha dalších programech. Co se týče projektů strategického partnerství Erasmus+ a budování kapacit, Univerzita Palackého v Olomouci (UP) v posledních 3 letech koordinovala 8 projektů Erasmus + KA2 a jako partner se podílela na dalších 10 projektech Erasmus + KA2.

V oblasti internacionalizace byla Univerzita Palackého Olomouc oceněna významnými a prestižními oceněními a dalšími cenami. V roce 2021 to byly národní ceny (DZS) za Erasmus + Committee Work and Preparation; Erasmus + Higher Education; Central European Exchange Program for University Studies a také cenu DZS Category of Individuals.

V roce 2020 byla UP oceněna největším grantem Erasmus + KA107 v ČR, projekt Aurora European University Alliance byl vybrán mezi 6 nejlepších projektů nominovaných na Cenu STUDY IN za práci v oblasti internacionalizace a Aurora Alliance (UP je členem) získala grant European University Alliance.

V roce 2019 UP získala několik prestižních ocenění, mezi nimiž vyzvedneme 2019 EAIE Award for Excellence in Internationalisation za vynikající výsledky v oblasti internacionalizace, Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost v kategorii velkých a středních organizací veřejného sektoru a mezinárodně uznávanou cenu Committed to Sustainability Award a také byla zahrnuta do databáze Evropské nadace pro řízení kvality.

Úsek pro mezinárodní spolupráci má mimo jiné na starosti přijíždějící zahraniční studenty studující na UP v rámci krátkodobých výměnných programů a studijních programů v anglickém jazyce.  Přispívá k rozvoji komplexních služeb pro zahraniční zaměstnance a především studenty zejména díky nově vzniklému oddělení Welcome Office a i za podpory místní sekce Erasmus Student Network UP Olomouc.

Personální obsazení

Podle povahy svých požadavků se prosím obracejte na příslušné pracovníky Úseku pro mezinárodní spolupráci. Na každé fakultě UP také najdete referentku pro zahraniční vztahy, která se stará o záležitosti zahraničních styků dané fakulty.

Jiří Stavovčík, B.A., MBA
prorektor pro internacionalizaci

PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD.
Vedoucí oddělení

Ing. Martina Buráňová
Ekonomická referentka pro zahraničí

Mgr. Tereza Bernátková
Ekonomická referentka
 

Oddělení pro partnerství

Mgr. Tereza Kalousková
Vedoucí Oddělení pro partnerství

Salih Hadžiabdić
Vedoucí projektu Erbíl

Mgr. Eva Kalousová
Referentka pro zahraniční vztahy

 

Oddělení pro mobility

Mgr. Jitka Králová
Vedoucí Oddělení pro mobility

Mgr. Zuzana Hamdanieh
Studijní pobyty Erasmus+ (přijíždějící studenti), Merrillův program

Bc. Jan Kratochvíla
Studijní pobyty Erasmus+ KA103/KA131 (vyjíždějící studenti L - Ž, evropské mobility)

Mgr. Eva Ohnisková, DiS.
Studijní pobyty Erasmus+ Mezinárodní kreditová mobilita (KA107/KA171)

Bc. Anna Přílučíková
Mezinárodní programy, smlouvy o spolupráci, event management, web admin

Mgr. Marie Raková
Koordinátorka zahraničních praktických stáží (Erasmus+ KA 103, Erasmus+ KA 107, Stipendijní program UP (vyjíždějící studenti, u Erasmus+ KA 107 také přijíždějící studenti)

Petra Soldánová
Mobility zaměstnanců Erasmus+ Mezinárodní kreditová mobilita (KA107/KA171)

Mgr. Yvona Vyhnánková
Institucionální koordinátor programů EU

Mgr. Tereza Zapletalová
Nominace na studijní pobyty Erasmus+ KA103/KA131 (vyjíždějící studenti)

Mgr. Vladimíra Žlutířová
Studijní pobyty Erasmus+ KA103/KA131 (vyjíždějící studenti A - J, evropské mobility)

 

Welcome Office

Mgr. Alena Vyskočilová, DiS.
Vedoucí oddělení podpory a služeb

Bc. Pavel Flekač
Asistent Welcome Office

Hlavní činnosti Úseku pro mezinárodní spolupráci UP

Univerzita Palackého v Olomouci má podepsaných více než tisíc smluv o spolupráci s partnerskými vysokými školami z celého světa, a to buď v rámci programu Erasmus + nebo v rámci přímé bilaterální či vícestranné akademické spolupráce. Všechny uvedené smlouvy jsou k dispozici k nahlédnutí na CZS UP.

 • Studijní pobyty v zahraničí

Vždy v září přiděluje ministerstvo jednotlivým vysokým školám stipendijní místa v rámci mezistátních kulturních dohod. Informace o těchto stipendiích jsou zveřejňovány na webových stránkách. Podrobné informace získají uchazeči u referentek pro zahraniční styky na fakultách, jejichž prostřednictvím se také přihlašují.

 1. Stipendia přidělená rozpisem kvót. Uchazeči podávají své přihlášky cestou děkanátu na rektorát UP.
 2. Stipendia přidělovaná konkurzem (výběrová řízení). Uchazeči podávají své přihlášky cestou děkanátu na Akademickou informační agenturu Domu zahraničních služeb MŠMT.

Informace o obou typech stipendií lze najít na http:www.dzs.cz. Upozornění pro studenty, kterým bylo uděleno tzv. mezivládní stipendium (v rámci rozpisu kvót nebo uspěli v konkurzu): student je povinen oznámit přidělení tohoto druhu stipendia referentce pro zahraničí na děkanátě příslušné fakulty bezprostředně poté, co byl o udělení stipendia informován Akademickou informační agenturou nebo jinou cestou!

 • Pobyty sponzorované jednotlivci nebo institucemi. V současné době Zahraniční oddělení UP přímo administruje Merrillův program semestrálních/ročních studijních pobytů v USA.
 • Více informací naleznete v sekci Aktuální nabídky nebo Studium v zahraničí.
 • Study Abroad Programs

Úsek mezinárodní spolupráce UP zajišťuje přípravu a částečnou organizaci pobytů zahraničních studentů u nás, veškerou činnost spojenou s jejich pobytem v Olomouci, zajišťování koordinátorů z řad učitelů, učeben, pomoc při organizování jejich mimovyučovací činnosti.

 • Informace o programech EU 

1.     Organizace programu ERASMUS+ na UP - informace pro studenty i učitele

2.    CEEPUS

 • Propagace a reprezentace UP v zahraničí

Úsek pro mezinárodní spolupráci UP zajišťuje organizaci účasti UP a propagace UP na mezinárodních konferencích a vzdělávacích veletrzích v zahraničí, například na konferencích asociací NAFSA (Association of International Educators) v USA, APAIE (The Asia-Pacific Association for International Education), Evropské asociace mezinárodního vzdělávání (EAIE), EduExpo veletrzích v Latinské Americe, veletrzích na Ukrajině, v Itálii, Číně, Kazachstánu, Indonésii a dalších krajinách.

Aktuální přehled ocenění UP

2021

Za rok 2021 získala Univerzita Palackého v Olomouci několik cen DZS, a to v kategoriích:  

 • Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava 
 • Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání 
 • Central European Exchange Program for University Studies 
 • Kategorie jednotlivců 

Ceny DZS tradičně oceňují projekty za jejich kvalitu, originalitu a dopady na účastníky i širší komunitu.
Více se dozvíte v publikaci DZS Ceny DZS 2021: To nejlepší z mezinárodního vzdělávání

2020

 • Projekt ,,Aurora European University Alliance“ byl vybrán jako jeden z 6 nejlepąích projektů nominovaných na cenu STUDY IN za počin v oblasti internacionalizace a bude zařazen do finálního kola výběru
 • Největší Erasmus+ KA107 grant (Mezinárodní kreditová mobilita) v České republice
 • Aurora Alliance (UP je členem) získala European University Alliance grant

2019

 • Cena EAIE za vynikající výsledky v oblasti internacionalizace
 • Česká národní cena za sociální odpovědnost
 • Cena za odpovědnost k udržitelnosti
 • Cena Domu zahraniční spolupráce v oblasti vzdělávání programu CEEPUS (Mezinárodní spolupráce v informatice, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)

2018

 • Největší Erasmus+ KA107 grant (Mezinárodní kreditová mobilita) v České republice

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)